Referat fra generalforsamling 2024

Det fulde referatet fra generalforsamlingen 2024 er nu tilgængelig under “Referater“.

Dertil kommer at vi har lagt DSB info op og DSB underskriftsblad, på opfordring til generalforsamlingen. Ved ønske om at støtte via underskrift kan info omkring dette findes i referatet.

Referatet vil blive omdelt i løbet af den kommende uge.

Ved spørgsmål kan man rette henvendelse via:

GF-Strandvangen@outlook.dk

Opsummering på generalforsamlingen 2024

En kort opsummering på generalforsamlingen. Referat bliver udsendt i løbet af maj måned.

Til generalforsamlingen var der 5 beslutningsforeslag.

Forslag 1-4 vedrørende ændringer af vedtægterne

Forslag 5 vedrørende den verserende DSB anlægs

Alle 5 forslag blev vedtaget på generalforsamlingen.

Under punktet “eventuelt” blev DSB sagen yderlig debatteret.

De fremmødte opfordrede bestyrelsen til annoncere begivenheder på facebook gruppen Gf-Strandvangen.

Bestyrelsen opfordrer alle der måtte have noget på sinde, at benytte e-mail adressen gf-strandvangen@outlook.dk ,da bestyrelsen ikke har sit virke gennem sociale medier.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 30. april 2024. kl. 19.30

Kantinen Ådalens skole Kornvænget 4

Foreløbig dagsorden

A. Valg af dirigent

B. Valg af referent

C. Protokol. Beretning foreningens virksomhed i det forløbne år.

D. Regnskab Regnskab for året 2023 og budget 2024 – bliver vedlagt endelig indkaldelse

E. Indkomne forslag

Bestyrelsen vil fremsætte en række forslag til opdateringer og tillæg til vedtægterne – Vil blive uddybet

Bestyrelsen vil fremsætte forsalg omkring foreningens standpunkt i den verserende DSB Anlægs debat – Vil blive uddybet

F. Fastsættelse af næste års kontingent

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Nuværende bestyrelse:

(2023-2025) Formand Aslak S. Søgaard, Lerager 32

(2023-2025) Næstformand Casper Johansen, Stenager 10

(2022-2024) Kasserer Stefan Valbjørn, Lerager 25 På valg, genopstiller

(2022-2024) Bestyrelsesmedlem Nicolai Mass, Stenager 20 – På valg, genopstiller

(2023-2025) Bestyrelsesmedlem Anders Christiansen, Lerager 46

H. Valg af 2 suppleanter

Nuværende suppleanter:

Christopher Munns, Lerager 17 – På valg

I. Valg af revisor og revisorsuppleant

(2022-2023) Henrik Krause Lerager 27 – På valg

(2022-2023) Bjarne Jensen Lerager 18 – På valg

J. Eventuelt – alt kan drøftes, men intet kan besluttes.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 21. april 2024. Disse kan afleveres

til formanden Aslak S. Søgaard Lerager 32 eller på mail GF-Strandvangen@outlook.dk

På bestyrelsens vegne.

Formand Aslak S. Søgaard

Opdatering til GF Standvangen – DSB

Kære medlem, 

I den seneste tid har der været en del skriverier på tværs af forskellige medier omkring en potentiel etablering af et DSB værksted i Frederikssund syd. 

Dette er noget vi som bestyrelse tager alvorligt, og vi har arbejdet på at finde hoved og hale i det hele for at kunne tage kontakt til jer medlemmer, derfor vil der være et punkt omkring dette emne på den kommende generalforsamling for at afstemme foreningens standpunkt og derved gøre det muligt for bestyrelsen at agere på vegne af foreningen. 

Vi arbejder også på at fremskaffe så meget dokumentation på som muligt og følger dialogen tæt og vi prøver at afdække om/hvordan parceller i foreningen er berørt for at kunne agere på bedste vis for foreningen. 

Vi er også i gang med at tage kontakt til de omkringliggende grundejerforeninger for at få deres viden og synspunkter og potentielt i fremtiden kunne stå sammen med afhængigt af udfaldet på den kommende generalforsamling. 

Indtil generalforsamlingen finder sted anbefaler vi at hvert medlem tager stilling til denne situation. Der er mulighed for at yde støtte til de omkringliggende grundejerforeningers igangværende aktiviteter ved at underskrive en borgersammenslutning for nej via dette link: https://www.skrivunder.net/bevar_sydbyen_i_frederikssund_-_nej_til_dsb_baneterra

Ved spørgsmål eller kommentarer kan bestyrelsen træffes via foreningens mail: GF-Strandvangen@outlook.dk.

Mvh 

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 15Jun2023

Kære medlemmer,

Nu har bestyrelsen afholdt årets første officielle bestyrelsesmøde med følgende agenda:

  1. Præsentation rundt om bordet
  2. Forretningsordenen
  3. Tilbageblik/Opsummering af generalforsamlingerne
  4. Hjemmeside
  5. 2023/2024
  6. Næste møde

Bestyrelsen havde et godt møde og en god dialog omkring alle emner på agendaen, denne fortsættes på den næste kommende møde den 14Sep2023.

Mvh

Bestyrelsen